Zodpovědnost

01.05.2011 00:00

Dneska se podíváme do ráje, na první lidský pár, na Adamovu zodpovědnost.

První člověk dostal dva stálé úkoly a jeden zákaz.

Gn 2:15 Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 16 A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, 17 ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš.

První úkol v zahradě byla práce, Adam měl zahradu obdělávat. Druhý úkol byl
střežit zahradu.Před čím měl Adam zahradu střežit?

Gn 3:1 Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil.
Řekl ženě: Opravdu Bůh řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?

Adam měl střežit zahradu před hadem.Kdo byl ten had?

Zj 12:9 A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který
svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Proč dal Bůh do zahrady hada? Vždyť by první lidé nemuseli zhřešit, kdyby
tam ten had nebyl. Adamova práce v zahradě rozvíjela jeho tělesné a duševní
schopnosti. Bez hada by Adam neměl zahradu před čím střežit a nemohl by
mít duchovní zodpovědnost. Bez duchovní zodpovědnosti by nemohl duchovně
růst. Proto Bůh učinil v zahradě hada.

Teď se podíváme na Adamovo selhání. Často se mluví o selhání jeho ženy,
ale Adam měl na tom větší vinu.

Gn 3:1 Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil.
Řekl ženě: Opravdu Bůh řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?
2 Žena hadovi odpověděla: Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst.
3 Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho,
ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. 4 Had ženě řekl: Jistě nezemřete,
5 neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou
a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. 6 Žena viděla, že je to strom
dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti.
Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on.

Adam byl s Evou, když Eva jedla ze zákázaného ovoce. Bylo to Adamovo selhání, že nezasáhl. Adam měl zahradu střežit. Tak se stalo, že první lidé jedli ze stromu poznání dobrého a zlého a uvedli celé lidstvo do velké tragédie.

Aplikace do našeho života:
I my máme zahradu, kterou máme obdělávat a střežit. Je to naše srdce.

Př 4:23 Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí
prameny života.

Každý máme zodpovědnost za naše vlastní srdce, abychom ho nade
všechno chránili. Pokud tuto zodpovědnost zanedbáme, dostaneme se
do pokušení dělat věci, které přinášejí smrt.

Máme zodpovědnost, co do svého srdce zaséváme, zda Boží slovo nebo plevy.
Máme zodpovědnost, zda půdu svého srdce zaléváme Božím slovem; také za to,
zda půdu svého srdce kypříme skrze pokání a zda trháme plevel, aby semínka
Božího slova mohla růst. Zahradu svého srdce střežíme skrze bdělost
a správné jednání. Duchovní bdělost přichází skrze modlitební život.

Pokud se budeme starat o svá srdce a budeme svá srdce střežit, vyroste v našich
srdcích ovoce Ducha, které bude k užitku dalším lidem. A co je důležité
- zůstaneme na stezce života.

Př 4:23 Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života.

—————

Zpět