HARRY POTTER, kniha která dobyla svět (2.část)

01.07.2011 00:00

Takže nechat děti číst Harryho Pottera, nebo ne?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Lindy Beamová správně
upozorňuje, že je potřeba si uvědomit, že pouze se Harrymu Potterovi vyhýbat,
je defenzivní postoj. A ačkoliv náš krátkodobý cíl je defenzivní (ochránit své děti
před negativním vlivem společnosti), náš dlouhodobý cíl je ofenzivní (proměnit
společnost zevnitř). K jeho dosažení je potřeba, abychom byli jako křesťané
vyzbrojeni dobrou znalostí jak Písma, tak i falešných duchovních vlivů
a myšlenkových proudů, se kterými bojujeme. Pokud je tedy vaše dítě již starší
a dosáhlo i určité duchovní a duševní zralosti, je možné využít knihy, jako je Harry
Potter, ke společnému hledání a diskusi. To, že jsou konfrontovány s myšlenkami,
které nejsou biblické, přispěje k tomu, aby se zamyslely nad tím, čemu vlastně
věří a proč. Pomůže jim to porozumět světu, ve kterém žijí, aby mu byly solí
a světlem, a k tomu, aby dokázaly mít dlouhodobý vliv na naši společnost.
Je dobré využít dětské zvědavosti. Děti třeba nikdy před tím nepřemýšlely
nad tím, co říká Bible o čarodějnictví, ale takhle se budou nejen ptát,
ale také si pamatovat odpovědi. Je také důležité jim pomoci, aby se naučily dobře
komunikovat svá přesvědčení druhým lidem. Jen proto, že máme „poznání“, z nás
ještě nečiní laskavé, pokorné lidi, kteří jsou schopni inteligentním způsobem sdílet
pravdu s těmi, kteří o ni stojí.

Zároveň jsou ale děti, které ještě nejsou pro takový druh konfrontace zralé a může
jim zbytečně ublížit. Nakolik si můžeme troufnout nechat je ponořit se do četby
knihy, která obsahuje zjevně zavádějící principy a hodnoty?

Jako rodiče máme zodpovědnost za to, abychom přiváděli děti k pravému zdroji
pravdy. Máme obrovskou zodpovědnostza to je chránit před negativními vlivy.
Jednou se budeme vykazovat z toho, zda jsme nedopustili, aby byl „sveden
jeden z maličkých“ (Mat 18,6). Proto se musíme pečlivě zabývat všemi
pochybnostmi, které máme ohledně toho, zda je něco pro naše děti dobré,
nebo ne. Necháte své děti číst Harryho Pottera, nebo ne? Pokud ano, proč?
Pokud ne, proč? Ať se rozhodnete jakkoliv, musíte vědět, z jakých důvodů
jste toto rozhodnutí učinili.

Lepší příběh

Proč vlastně knihy o Harry Potterovi řadě křesťanům vadí? Je to jen kvůli již
zmíněným negativním stránkám knihy jako je okultismus, chybějící absolutní
hodnoty a tak dále? Možná je to i tím, že známe jiný, lepší příběh...

V době starého pohanství nebyla naděje na vykoupení. Život byl krátký a plný
úzkosti. Lidé se obraceli k těm,jejichž okultní umění jim mělo zajistit alespoň
nějakou ochranu před nástrahami, které je obklopovaly, ale nacházeli jen slabou
útěchu.

Do tohoto temného světa však přišlo vysvobození. Jednoho dne zástup obyčejných
lidí začal vyprávět nový příběh.Nebyl o nějakém úžasném mocném čaroději,
silném bojovníkovi, či jasnovidné věštkyni, kteří by pouštěli stejnou hrůzu jako ti,
proti kterým měli údajně bojovat. Místo toho vyprávěli o tom, jak Bůh Stvořitel
přišel na tuto zem jako dítě, žil náš život a zemřel naší smrtí a pak vstal
z mrtvých. Byl to příběh o nevinné krvi prolité za naši vinu, o příslibu věčného
života, o Boží lásce a milosti. Ježíš není žádný Superman nebo E.T..
Byl to člověk jako my. Cítil jako my, měl své limity jako my, ale pod pomazáním
Ducha svatého přinesl naději. Zemřel jako oběť za druhé, strhl pokrytcům masku
náboženství, čelil satanovi svou spravedlností a získával cynická lidská srdce
svou bezpodmínečnou láskou. Ježíšova pokora ostře kontrastuje s nadutostí
lidských hierarchií. Evangelium nečiní rozdíly – každý může přijmout spásu
v Ježíši Kristu. Jeho spasení je tu pro čaroděje i pro mudly. Duchovní růst
není založen na zvládnutí nějakých praktik. I ten nejobyčejnější křesťan
se může modlit v autoritě Ježíšova jména, dary Ducha svatého jsou zde
pro každého věřícího a i ten nejmenší z nich je posazen s Kristem v nebesích
„vysoko nad každou mocností“ (Ef 1,21). Ve světle tohoto příběhu jsou hodnoty Harryho Pottera opravdu chudé.

Ježíš přišel, aby nás vykoupil. Pro mnohé je však představa, že potřebují
odpuštění, že je nezbytné, aby se za něněkdo obětoval, že nestačí lidská
snaha a moudrost, nepřijatelná. V lidech je stále hluboko zakořeněná touha
být „jako bohové“, ale bez Boha a Jeho milosti. A nejspíš právě proto tento
příběh, tak jiný od všech ostatních, stále provokuje svět.

Bohem zakázané okultní praktiky:


1. Kouzlení

Ovlivňování lidí či dění kolem sebe pomocí kouzel a zaříkávání. Může být použit
lidský hlas nebo i hudba a cílem bývá udržet druhou osobu pod svou kontrolou.

Lev 19, 26; Deut 18, 10-12 ; 2. Par 33,6 ; 2. Král 17,17
Iz 19,3 ; Iz 47, 8-11 ; Jer 27,8 ; Dan 1,20

2. Čarodějnictví
Praktiky zahrnující komunikaci se zlými duchy a používání magie.
Používání moci získané od zlých duchů.

Ex 22,18 ; Deut 18,10-12 ; 2. Par 33,6 ; 1. Sam 15,23
Gal 5,19-21 ; Jer 27,9 ; Iz 47,9 ; Zj 21,8


3. Jasnovidectví
Předpovídání budoucnosti pod vlivem jiného ducha než Ducha svatého.

Deut 18,10-14 ; Joz 13, 22 ; 2.Král 17,17 ; Mal 5,12-15
Jer 27,8-9 ; Jer 29,8-9 ; Sk 16,16-24


4. Věštění
Předpovídání budoucnosti podle různých znamení.

Iz 47,12-15 ; Joz 13,22 ; Mal 5,12-15 ; Sk 16,16-18


5. Vyvolávání duchů
Komunikace s mrtvými za účelem magického zjevení budoucnosti
nebo ovlivnění běhu událostí.

Deut 18,11 ; 1. Sam 28,1-25 ; Iz 8,19 ; 1. Par 10,13-14

6. Astrologie
Věštění založené na předpokládaném vlivu postavení hvězd
a lidský život a pozemské dění.

Iz 47, 12-15 ; Jer 10,2 ; Dan 1,18-20 ; Dan 2,1-49 ; Dan 4, 1-37 ; Dan 5, 7-15

 

—————

Zpět