DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ

01.08.2011 00:00

Jan a Ráchel Bícovi

    Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají
v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto
věcech rozhodovaly samy?
    Velmi rozšířená je představa, že děti jsou vlastně „nevinné“, dětství je dobou
plnou radosti a nasávání pozitivních zkušeností. Stačí, pokud se dětem dostane
volnosti, aby se mohly rozvíjet a růst tak, jak samy potřebují. Nakolik je však
tento obraz pravdivý? Ano, děti potřebují určitou volnost, jsou otevřené a přijímavé,
mají úžasnou fantazii. Nicméně protože není spravedlivého ani jednoho a zhřešili
všichni, ani děti nevinné nejsou. A dětství rozhodně není procházkou růžovou
zahradou. O naše děti se totiž vede velká bitva.
    Žijeme v duchovním světě. Stejně, jako má pro nás a naše děti svůj plán náš
Stvořitel, má ho i Boží nepřítel. Tak, jako si můžeme být jisti tím, že Boží
úmysly s našimi dětmi jsou o pokoji a naději (Jer 29,11), je potřeba si uvědomit,
že satanovy cíle jsou naprosto opačné: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel
a ničil.“ (Jan 10,10). Některé jeho způsoby, jak děti zničit, jsou zjevnější. Patří
mezi ně např. interrupce, drogy či týrání a sexuální zneužívání. Jiné jsou méně
zjevné, plíživější. Nepodaří-li se satanovi dítě přímo fyzicky zabít, dělá vše pro to,
aby nepřijalo pravdu Božího Slova a neobrátilo se. Pokud nezabrání ani tomu,
snaží se alespoň o to, aby mu byl nový křesťan co nejméně nebezpečný,
tzn. aby měl co nejhorší duchovní rozpoznání. Jeho hlavní zbraní je lež. Snaží se
zasévat klam či polopravdy do myslí a srdcí, aby tak v člověku vybudoval hradby,
které mu budou bránit přijmout a uvěřit Boží pravdu (2. Kor 10,5). Satan chce děti
naplnit pochybnostmi a zmatkem, hořkostí a nevěrou. Není to žádný gentleman,
který by bojoval podle pravidel, vyzval by nás na souboj a čestně by měřil síly jen
s námi dospělými. Střílí zezadu, využívá jakékoli lsti a mstí se na těch nejslabších
– tedy i na dětech.
    Nejde v žádném případě o to, abychom se třásli hrůzou, zda na nás či na děti
kdesi za rohem nevyjukne nějaký démon. Satan je poražený nepřítel a my máme
v Kristu Ježíši vítězství. Zároveň je důležité vidět realitu duchovního boje a počítat
s ní. Jen tak totiž budeme ve svých životech i v životech našich dětí toto vítězství
skutečně prožívat. Jak můžeme tedy prakticky děti před negativními duchovními
vlivy chránit?

Přiveďme své děti ke Kristu

Dítě se neobrátí jen proto, že je pravidelně vodíte do sboru. Modlete se za obrácení
dítěte, jednoduše mu vysvětlete evangelium a ve vhodnou chvíli mu dejte jasnou výzvu.

Učme děti Boží Slovo

To je naší hlavní zbraní spolu s tím, že jsme skryti v Kristu. I děti je potřeba učit,
kým jsou v Kristu, a pomáhat jim, aby samy stály na pravdě Božího Slova
a dokázaly rozpoznat a odmítnout satanovy lži. Pravidelně s dětmi čtěte Boží
Slovo a společně přemýšlejte, jak ho ve svém životě aplikovat. Vyučujte děti
také pravdu o satanovi. Nejde o to děti strašit, ale dát jim jasné biblické učení
o tom, kdo je satan. Dítě také potřebuje znát Boží postoj k okultismu. Vyučujte
jasně o tom, jaké konkrétní věci jsou podle Božího Slova špatné.

Učiňme Krista středem svého života

Vidí naše děti, že na Něho spoléháme v každé situaci? Vidí nás Ho chválit
a modlit se i jindy, než před jídlem či před spaním? Vidí na nás poslušnost?

Učme děti biblické hodnoty

Žijeme ve světě, kde je vše relativizováno, kde má „každý svou pravdu“. Dobrým
vodítkem pro děti může být, naučíme-li je, aby se v různých situacích zamyslely
nad otázkou: „Co by teď udělal Ježíš?“.

Nenechme na své děti působit nic,co by otupovalo jejich duchovní rozlišení

… a zasévalo v nich strach, který otevírá dveře pro pochybnosti a další satanovy
lži. (Výběru vhodných knih, filmů, atd. je zde věnován samostatný článek.)

Budujme s dětmi dobrý vztah založený na otevřené komunikaci a odpuštění

Pokud nám nebude dítě důvěřovat, zákazy a příkazy nic nevyřeší. Je potřeba
řešit konlikty, které mezi námi a dětmi vzniknou, aby v nich nezakořenila
hořkost. Každé dítě potřebuje vědět, že je bezpodmínečně milováno.

Oslavujme jedinečnost každého dítěte

V naší době se klade velký důraz na výkon. Lidé se dívají na to, kdo je
nejchytřejší, nejhezčí, nejtalentovanější, nejbohatší, nejšikovnější, nej... To může
satan lehce zneužít k tomu, aby děti přesvědčil, že nemají hodnotu. Ve zdravé
rodině se na takového věci neklade důraz a každé dítě je přijímáno jako
jedinečný Boží dar. Dávejte dětem najevo, že jsou jedinečné a vzácné.

Pečujme o svá manželství

Pro radostnou a laskavou atmosféru v rodině je kvalita našeho manželství klíčová.
Jednota rodičů založená na Kristu, společné modlitbě a vzájemné lásce je jeden
z největších darů, který můžeme svým dětem dát.

Při tom všem se za děti modleme. Modleme se za jejich ochranu,
za to, aby měly duchovní rozlišení, žehnejme jim. A důvěřujme Bohu,
který nedopustí, aby se Mu byť jen jedna ovečka ztratila.
Spolehněme se na Jeho zaslíbení, že „všichni naši synové budou vyučeni od Hospodina a budou mít hojnost pokoje“.

—————

Zpět